温馨提示:网站使用自适应技术,手机与电脑显示界面不同,电脑界面显示效果更佳。

做了个小站,积累一些技术,分享一些原创
    体会生活,记录一些小随笔,闲说心得

百家姓(拼音版)

百家姓 
zhàoqiánsūn zhōuzhèngwáng 
féngchénchǔwèi jiǎngshěnhányáng 
zhūqínyoú shīzhāng 
kǒngcáoyánhuà jīnwèitáojiāng 
xièzōu bǎishuǐdòuzhāng 
yúnpān fànpéngLáng 
wéichāng miáofènghuāfāng 
RényuánLiǔ fēngbàoshǐtáng 
fèiLiáncénxuē Léitāng 
téngyīnLuó hǎoāncháng 
yuèshí biànkāng 
yuán mèngpínghuáng 
xiāoyǐn yáoshàozhànwāng 
máo bèimíngzāng 
chéngdài tánsòngmáopáng 
xióngshū xiàngzhùdǒngLiáng 
RuǎnLánmǐn qiáng 
jiǎLóuwēi jiāngtóngyánguō 
méishèngLíndiāo zhōngqiūLuò 
gāoxiàcàitián fánLínghuò 
wànzhī zǎnguǎn 
jīngfángqiúmiào gānxièyīngzōng 
dīngxuānbēndèng shànhánghóng 
bāozhūzuǒshí cuīniǔgōng 
chéngxínghuá péiRóngwēng 
xúnyánghuì zhēnjiāfēng 
Ruìchǔjìn bǐngsōng 
羿
jǐngduàn jiāogōng 
kuíshān chēhóupéng 
quánbānyǎng qiūzhònggōng 
nìngqiúLuánbào gāntǒuRóng 
Liú jǐngzhānshùLóng 
xìngsháo gào 
yìnbáihuái táicóngè 
宿怀
suǒxiánLài zhuóLìnméng 
chíqiáoyīn nàicāngshuāng 
wénshēndǎngzhái tángòngLáopáng 
shēn Rǎnzǎiyōng 
sāngguì niúshòutōng 
寿
biānyān jiáshàngnóng 
wēnbiézhuāngyàn cháiyánchōng 
Lián huànàiRóng 
xiàngshèn Liàozhōng 
héng gěngmǎnhóng 
kuāngguówénkòu guǎngquēdōng 
广
ōushū yuèkuíLóng 
shīgǒngshèniè cháogōuáoRóng 
Lěngxīnkàn jiǎnRáokōng 
zēngshāniè yǎngféng 
cháoguānkuǎixiāng zhāhòujīnghóng 
yóuzhúquán huángōng 
 shàngguānōuyáng 
xiàhóuzhū wénréndōngfāng 
liánhuáng chígōngyáng 
tántáigōng zōngzhèngyáng 
chúnchán tàishūshēn 
gōngsūnzhòngsūn xuānyuánLíng 
zhōngwén zhǎngsūnróng 
xiānqiū kōng 
guānkòu zhǎng 
zhuānsūnduān gōng 
西
diāoyuèzhèng Rǎnggōngliáng
tuòjiá zǎiliáng 
jìnchǔyán yānqīn 
duàngānbǎi dōngguōnánmén 
yánguīhǎi yángshéwēishēng 
yuèshuàigōukòng kuànghòuyǒuqín 
Liángqiūzuǒqiū dōngménmén 
西
shāngmóushénài shǎngnángōng 
qiáo niánàiyángtóng 
yán bǎijiāxìngzhōng 
  • 勾(gōu)与句(gōu)同音
  • 柏(bǎi)又念(bó)
  • 费(fèi)又念(bì)
  • 乐(yuè)又念(Lè)
  • 隗(kuí)又念(wěi)
  • 那(nā)又念(nuó)
  • 盖(gě)又念(gài)
  • 有(yǒu)又念(yòu)
  • 佴(nài)又念(mǐ)

点击数:1993

你可能也喜欢下面相关文章:

发表回复

必填项已用*标注