温馨提示:网站使用自适应技术,手机与电脑显示界面不同,电脑界面显示效果更佳。

做了个小站,积累一些技术,分享一些原创
    体会生活,记录一些小随笔,闲说心得

三字经(拼音版)

rénzhīchū xìngběnshàn 
,
xìngxiāngjìn xiāngyuǎn 
,
gǒujiào xìngnǎiqiān 
,
jiàozhīdào guìzhuān 
,
mèng línchǔ 
xué duànzhù 
dòuyānshān yǒufāng 
jiào míngyáng 
yǎngjiào zhīguò 
jiàoyán shīzhīduò 
xué fēisuǒ 
yòuxué lǎowéi 
zhuó chéng 
rénxué zhī 
wèirén fāngshàoshí 
qīnshīyǒu  
xiāngjiǔlíng néngwēn 
xiàoqīn suǒdāngzhí 
róngsuì néngràng 
zhǎng xiānzhī 
shǒuxiào jiànwén 
zhīmǒushù shímǒuwén 
érshí shíérbǎi 
bǎiérqiān qiānérwàn 
sāncáizhě tiānrén 
sānguāngzhě yuèxīng 
sāngāngzhě jūnchén 
qīn shùn 
yuēchūnxià yuēqiūdōng 
shí yùnqióng 
yuēnánběi yuēdōng 
西
fāng yìngzhōng 
yuēshuǐhuǒ jīn 
xíng běnshù 
yuērén zhìxìn 
cháng róngwěn 
dàoliángshū màishǔ 
liù rénsuǒshí 
niúyáng quǎnshǐ 
liùchù rénsuǒ 
yuē yuēāi 
ài qíng 
páo shíjīn 
zhú nǎiyīn 
gāozēng érshēn 
shēnér érsūn 
sūn zhìxuánzēng 
nǎijiǔ rénzhīlún 
ēn cóng 
xiōngyǒu gōng 
zhǎngyòu yǒupéng 
jūnjìng chénzhōng 
shí rénsuǒtóng 
fánxùnméng jiǎngjiū 
xiángxùn míngdòu 
wéixuézhě yǒuchū 
xiǎoxuézhōng zhìshū 
lúnzhě èrshípiān 
qún shànyán 
mèngzhě piānzhǐ 
jiǎngdào shuōrén 
zuòzhōngyōng  
zhōngpiān yōng 
xiǎodài zhù 
shùshèngyán yuèbèi 
yuēguófēng yuēsòng 
hàoshī dāngfěngyǒng 
shīwáng chūnqiūzuò 
bāobiǎn biéshànè 
sānzhuànzhě yǒugōngyáng 
yǒuzuǒshì yǒuliáng 
jīngmíng fāng 
cuōyào shì 
zhě yǒuxúnyáng 
wénzhōng lǎozhuāng 
jīngtōng zhūshǐ 
kǎoshìxìigrave; zhīzhōngshǐ 
nóng zhìhuáng 
hàosānhuáng shàngshì 
tángyǒu hàoèr 
xiāngxùn chēngshèngshì 
xiàyǒu shāngyǒutāng 
zhōuwén chēngsānwáng 
xiàchuán jiātiānxià 
bǎizǎi qiānxiàshè 
tāngxià guóhàoshāng 
liùbǎizǎi zhìzhòuwáng 
zhōuwáng shǐzhūzhòu 
bǎizǎi zuìchángjiǔ 
zhōuzhédōng wánggāngzhuì 
Chěnggān shàngyóushuì 
shǐchūnqiū zhōngzhànguó 
qiáng xióngchū 
yíngqínshì shǐjiānbìng 
chuánèrshì chǔhànzhēng 
gāoxīng hànjiàn 
zhìxiàoping wángmǎngcuàn 
guāngxīng wéidōnghàn 
bǎinián zhōngxiàn 
wèishǔ zhēnghàndǐng 
hàosānguó liǎngjìn 
song liángchénchéng 
wéináncháo jīnlíng 
běiyuánwèi fēndōngxi 
西
wénzhōu gāo 
dàizhìsuí  
zàichuan shītǒng 
tánggāo shī 
chúsuíluàn chuàngguó 
èrshíchuán sānbǎizǎi 
liángmièzhī guónǎigǎi 
liángtángjìn hànzhōu 
chēngdài jiēyǒuyóu 
yánsòngxīng shòuzhōushàn 
shíchuán nánběihùn 
liáojīn hàofēn 
dàimièliáo sòngyóucún 
zhìyuánxīng jīnxiē 
yǒusòngshì tongmiè 
bìngzhōngguó jiānróng 
míngtài jiǔqīnshī 
chuánjiànwén fāng 
qiānběijīng yǒng 
dàichóngzhēn méishānshì 
qīngtài yīngjǐngmìng 
jìngfāng dìng 
zhìxuāntǒng nǎitóng 
shíèrshì qīngzuòzhōng 
shǐzhě kǎoshí 
tōngjīn ruòqīn 
kǒuérsong xīnérwéi 
cháo  
zhòng shīxiàngtuó 
shèngxián shàngqínxué 
zhàozhōngling lún 
shì xuéqiěqín 
biān xiāozhújiǎn 
shū qiězhīmiǎn 
tóuxuánliáng zhuī 
jiào qín 
nángyíng yìngxuě 
jiāsuīpín xuéchuò 
xīn guàjiǎo 
shēnsuīláo yóuzhuó 
lǎoquán èrshí 
shǐfèn shū 
lǎo yóuhuǐchí 
ěrxiǎoshēng zǎo 
ruòliánghào shíèr 
duìtíng kuíduōshì 
chéng zhòngchēng 
ěrxiǎoshēng zhì 
yíngsuì néngyǒngshī 
suì néng 
yǐng rénchēng 
ěryòuxué dāngxiàozhī 
càiwén néngbiànqín 
xièdàoyùn néngyǒngyín 
 qiěcōngmǐn 
ěrnán dāngjǐng 
tángliúyàn fāngsuì 
shéntóng zuòzhèng 
suīyòu shēnshì 
ěryòuxué miǎnérzhì 
yǒuwéizhě ruòshì 
quǎnshǒu chén 
gǒuxué wéirén 
cán fēngniàng 
rénxué  
yòuérxué zhuàngérxíng 
shàngzhìjūn xiàmín 
yángmíngshēng xiǎn 
guāngqián hòu 
rén jīnmǎnyíng 
jiào wéijīng 
qínyǒugōng  
jièzhīzāi miǎn 

点击数:464

你可能也喜欢下面相关文章:

发表回复

必填项已用*标注